ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ರಚನೆ: ಡಿ. ಏಸ್. ಖರ್ಕಿ

 

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಓಲವೆತ್ತಿ ತೊರುವ ದೀಪ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೆವು

ಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೆವು

ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೆವು

ಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೆವು

ನಡುನಾಡೆ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೆವು

ಮರೆತೆವು ಮನವ ತೆರೆದೆವು ಮನವ ಏರೆದೆವು ಓಲವ ಹಿಡಿ ನೆನಪ

ನರನರವನೆಲ್ಲ ಹುಡಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸೆದು

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೆವು

ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲಿ ತಾಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೆವು

ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೆವು

ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲಿ ತಾಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೆವು

ಓದಲೊಡಲ ಕೆಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೋರೆವು

ಹೊಮ್ಮಿರಲು ಪ್ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲಿಯದು ಭೀತಿ ನಾಡೊಲವೆ ನೀತಿ ಹಿಡಿ ನೆನಪ

ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮನಗಳಲ್ಲಿ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

 

ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಗೂಡೆವು

ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೆವು

ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಗೂಡೆವು

ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೆವು

ನಮ್ಮುಸಿರು ತಿರುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೀಪವ ಹಾಡೆವು

ತೊರೆದೆವು ಮರುಳ ಕಡೆದೆವು ಇರುಳ ತಡೆದೆವು ತಿರುಲ ಹಿಡಿ ನೆನಪ

ಕರುಳಂತೆ ಕುಡಿಗೆ ಮಿಂಚಂತೆ ಮುಡಿಸಿ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೆವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s