nitya praarthana

Wake up time:
karaagre vasate lakshmi karamadhye sarasvati
karamoole sthite gouri prabhaatham karadarshaNam

ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ
ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾಥಂ ಕರದರ್ಶನಂ

Meaning,
The front part of the hands (the  finger tips) are ascribed to Goddess Lakshmi, the Goddess of wealth, the middle part (the palm proper) to Goddess Saraswati – the Goddess of learning and the root (the part of of hand near the wrist) to Goddess Gauri.  Therefore, every morning, one should have a respectful look at one’s hand which symbolizes honest labor.

Before touching the earth:
samudravasane devi parvatastanamanDale
vishnupatni namastubhyam paadasparsham kshamasva me

ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೆವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲೆ
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಶಮಸ್ವ ಮೆ

Meaning,
O Mother Earth, Who is having Ocean as Her Garments and Mountains as Her Bosom,
Please Forgive Us for Touching You with our Feet.

While Taking bath:
gange cha yamune chaiva godavari saraswati
narmade sindhu kaaveri jalesmin sannidhim kuru

ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೊದವರಿ ಸರಸ್ವತಿ
ನರ್ಮದೆ ಸಿನ್ಧು ಕಾವೆರಿ ಜಲೆಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಕುರು

Meaning,
O Holy Rivers Ganga and Yamuna, and also Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and
Kaveri; Please be Present in this Water Near Me and make it Holy.

While Lighting Lamp:
shubham karoti kalyaaNam aarogyam dhanasampadaa
shatrubudhdivinaashaaya divyajyoti namostute

ಶುಭಂ ಕರೊತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೊಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಾ
ಶತ್ರುಬುಧ್ದಿವಿನಾಶಾಯ ದಿವ್ಯಜ್ಯೊತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

Meaning,
I salute the One who is the lamplight, that brings auspiciousness, prosperity,
good health, abundance of wealth, and the destruction of the intellect’s enemy

Bedtime Prayer:
karacharaNa kritam vaakkaayajam karmajam vaa
shravaNanayanajam vaa maanasam vaaparaadham
vihitamavihitam vaa sarvametat kshamasva
jaya jaya karuNaabdhe shrimahaadeva shambho

ಕರಚರಣ ಕ್ರಿತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಂ
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೆತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೆ ಶ್ರಿಮಹಾದೆವ ಶಂಭೊ

Meaning,
The literal meaning of the mantra is: “O God, kindly pardon my incorrect actions
done consciously or unconsciously, either through my organs of action (hand, feet,
and speech) or through my organs of perception (eyes, ears) or by my mind. I adore
the God, who is the ocean of kindness”.

raamaskandam hanumantam vainadeyam vrigodaram
sayaneya smarenityam durswapanam tasya nashyati

ರಾಮಸ್ಕಂದಮ್ ಹನುಮಂತಮ್ ವೈನದೆಯಂ ವ್ರಿಗೊದರಮ್
ಶಯನೆಯ ಸ್ಮರೆನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಸ್ವಪನಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ

While Eating (Bhojan Mantra):
brahmaarpanam brahma havihi brahmaagnau braahmaNa hutam
brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samaadhina

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುತಮ್
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೆನ ಗನ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ

Meaning,
A process of offering is Brahman, the oblation is Brahman, the instrument of offering
is Brahman, the fire to which the offering is made is also Brahman. For such a one
who abides in Brahman, by him alone Brahman is reached.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭೇ
ಜ್ನಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ

annapoorNe sadaapoorNe shankara praaNa vallabhE
jnaana vairaagya sidyarthaM bhikShaandEhi cha paarvatI

Slokas at completion of Prayer:
kaayena vaacha manasendriyairva
budhyath manovat prakrite swabhavaat
karomi yat yat sakalam parasmai
shriman naarayaNo yathi samarpayami

ಕಾಯೆನ ವಾಚ ಮನಸೆಂದ್ರಿಯೈರ್ವ
ಬುಧ್ಯಥ್ ಮನೊವತ್ ಪ್ರಕ್ರಿತೆ ಸ್ವಭವಾತ್
ಕರೊಮಿ ಯತ್ ಯತ್ ಸಕಲಮ್ ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರಿಮನ್ ನಾರಯಣೋ ಯಥಿ ಸಮರ್ಪಯಮಿ

Raghavendra Sloka:
poojyaaya raghavendraaya sathya dharma rathaayacha
bhajataam kalpa vrukshaaya namataam kaamadhenave

ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಘವೆಂದ್ರಾಯ ಸಥ್ಯ ಧರ್ಮ ರಥಾಯಚ
ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೆನವೆ

Saraswathi Sloka:
saraswati namastubyam varade kaama roopiNi
vidyaa aarambham karishyaami siddhir bhavatu me sadaa

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಬ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮ ರೂಪಿಣಿ
ವಿದ್ಯಾ ಆರಂಭಂ ಕರಿಶ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ ಭವತು ಮೆ ಸದಾ

namaste shaaradaa devI kaashmeera puravaasini
tvaamaham praarthaye nityam vidyaadaanam cha dehime

ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವೀ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ
ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಚ ದೆಹಿಮೇ

yaa kundendu dushaara haara dhavaLa yaa shubhra vastraanvita
yaa veeNa varadanDa manDitakaraa yaa shweta padmaasanaa
yaa brahmaachyuta shankara prabhutibhihi devai sadaa poojitaa
saa maam paatu sarasvati bhagavati nishyesha jaaDyaapahaa

ಯಾ ಕುಂದೆಂದು ದುಶಾರ ಹಾರ ಧವಳ ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಂವಿತ
ಯಾ ವೀಣ ವರಡಂಡ ಮಂಡಿತಖರಾ ಯಾ ಶ್ವೆತ ಪದ್ಮಾಸನಾ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭುತಿಭಿಹಿ ದೆವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಶ್ಯೆಶ ಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ

Meaning,
1: (O Mother Saraswati), Who is fair as a Jasmine flower and Moon and White as
Snow and Who is Dressed in White Garments,
2: Whose Hands are Adorned by the Veena and Staff symbolising Boon-Giving and Who
is Seated on a White Lotus,
3: Who is always Adored by Brahma, Vishnu, Shiva, and the other deities,
4: Kindly Protect me, and Remove my Ignorance.

Ganesha Sloka:
agajaanana padmaarkam gajaanana maharnisham
aneka dam tam bhaktaanaam ekadantamupaasmahe

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
ಅನೆಕ ದಮ್ ತಮ್ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಎಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೆ

gajaananam bhoota gaNaadi sevitam
kapittha jambho pala saarabhakshitam
umaasutam shoka vinaasha kaaraNam
namaami vigneshvara paada pankajam

ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೆವಿತಮ್
ಕಪಿತ್ಥ ಜಂಭೊ ಪಲ ಸಾರಭಕ್ಷಿತಮ್
ಉಮಾಸುತಮ್ ಶೊಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೆಷ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

mooshika vaahana mOdaka hasta
Caamara karNa viLambita sootra
vaamana roopa maheshvara putra
vighna vinaayaka paada namaste

ಮೂಶಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ
ಛಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ
ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೆಶ್ವರ ಪುತ್ರ
ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ

Meaning,
1: (Salutations to Sri Vighna Vinayaka) Whose Vehicle is the Mouse and Who has
the Modaka in His Hand,
2: Whose Large Ears are like Fans and Who Wears a Long Sacred Thread,
3: Who is Short in Stature and is the Son of Sri Maheswara (Lord Shiva),
4: Prostrations at the Feet of Sri Vighna Vinayaka, the Remover of the Obstacles
of His Devotees.

Hanumantha Sloka:
manojavam maaruta tulya vegam
jitendriyam buddi mataam bhalishTam
vaatatmajam vaanara yutha mukhyam
sriraama dhootam shirasaa namaami

ಮನೊಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ
ಜಿತೆಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿ ಮತಾಂ ಭಲಿಶ್ಟಂ
ವಾತತ್ಮಜಂ ವಾನರ ಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮ ಧೂತಮ್ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

Meaning,
(I take Refuge in Sri Hanuman)
1: Who is Swift as Mind and Fast as Wind,
2: Who is the Master of the Senses and Honoured for His Excellent Intelligence,
Learning and Wisdom,
3: Who is Son of the Wind God and Chief among the Monkeys,
4: To that Messenger of Sri Rama, I take Refuge.

buddir balam yashodhairyam nirbhayathvam arogathaam
ajatyam vaak paduthvaam cha hanumat smaraNaat bhavet

ಬುದ್ದಿರ್ ಬಲಂ ಯಶೊಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯಥ್ವಂ ಅರೊಗಥಾಂ
ಅಜತ್ಯಮ್ ವಾಕ್ ಪದುಥ್ವಾಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೆತ್

Meaning,
He who meditates on Lord Hanuman, Would be blessed with knowledge, strength, Fame,
courage, fearlessness, health, Tirelessness and mastery over words

Shiva Sloka:
mrutyunjayaaya rudraaya neelakhanTaaya shambhave
amruteshaaya sharvaaya mahadevaayate namaha

ಮ್ರುತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಖಂಟಾಯ ಶಂಭವೆ
ಅಮ್ರುತೆಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹದೆವಾಯತೆ ನಮಃ

vande shambhumumaapatim suragurum
vande jagatkaaraNam
vande pannagabhooshaNam mrugadharam
vande pashoonaampatim

vande sooryashashaanka vahninayanam
vande mukundapriyaam
vande bhakta janaashrayam cha varadam
vande shivam shankaram

ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ
ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ
ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂಪತಿಂ

ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕ ವಹ್ನಿನಯನಂ
ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಂ
ವಂದೇ ಭಕ್ತ ಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ
ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ

Mrutyunjaya Sloka:

trayambakam yajaamahe sugandhim pushTi vardhanam
urvaarukamiva bandanaat mrutyOr mukshiya maamrutaat

ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಂ
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂದನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಕ್ಷಿಯ ಮಾಮೃತಾತ್

Guru Sloka:
gurur brahmaa gurur vishnnu gurur devo maheshvaraha
gurur saakshaath param brahma tasmai shri gurave namaha

ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ನ್ನು ಗುರುರ್ ದೇವೊ ಮಹೆಶ್ವರಃ
ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾಥ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೆ ನಮಃ

Meaning,
1.1: The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru Deva is Maheswara (Shiva),
1.2: The Guru is Verily the Para-Brahman (Supreme Brahman); Salutations to that Guru.

Paarvathi Sloka:
sarva mangaLa maangalye shive sarvaartha saadhike
sharanye trayambake gauri naarayaNi namostute

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ
ಶರನ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಯಣಿ ನಮೊಸ್ತುತೆ

Meaning,
I salute the three-eyed Divine Mother Narayani, who brings auspiciousness and who
fulfills all the desires of the devotee (both spiritual and material).

Lakshmi Sloka:
lakshmeem ksheera samudra raaja tanayaam shriranga dhaameshwari
daasi bhoota samasta devavanitaam lokaika deepaankuraam
shri man manda kaTaaksha labdha vibhala brahmendra gangaadharaam
tvaam kuTumbini sarasijaam vande mukunda priyaam

ಲಕ್ಶ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗ ಧಾಮೆಶ್ವರಿ
ದಾಸಿ ಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೆವವನಿತಾಂ ಲೊಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಮ್
ಶ್ರೀ ಮನ್ ಮಂದ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭಲ ಬ್ರಹ್ಮೆಂದ್ರ ಗನ್ಗಾಧರಾಂ
ತ್ವಾಮ್ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೆ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಾಮ್

namasthesthu mahamaye shri piTe sura poojithe
shanka chakra gadhaa hasthe mahalakshmi namosthuthe
namasthe garuDaarooDe kolasura bhayankari
sarva papa hare devi mahalakshmi namosthute

ನಮಸ್ಥೆಸ್ಥು ಮಹಮಯೆ ಶ್ರೀ ಪಿಟೆ ಸುರ ಪೂಜಿಥೆ
ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗಧಾ ಹಸ್ಥೆ ಮಹಲಕ್ಶ್ಮಿ ನಮೊಸ್ಥುಥೆ
ನಮಸ್ಥೆ ಗರುಡಾರೂಡೆ ಕೊಲಸುರ ಭಯಂಕರಿ
ಸರ್ವ ಪಪ ಹರೆ ದೆವಿ ಮಹಲಕ್ಶ್ಮಿ ನಮೊಸ್ಥುತೆ

Meaning,
Salutations to you, O Mahalakshmi, who is all powerful, who is the seat of wealth,
and who is worshipped by the devas and who has a conch, a disc and a mace in Her hands.

Lakshmi Narasimha Sloka:
shrimathe lakshmi narasimha parabrahmaNe namaha
ugram veeram maha vishnum
jvalantham sarvathomukham
narasimham bheeshaNam bhadram
mrutyo mrutyu namaamyaham

ಶ್ರೀಮಥೆ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ
ಉಗ್ರಮ್ ವೀರಮ್ ಮಹ ವಿಷ್ಣುಂ
ಜ್ವಲಂಥಂ ಸರ್ವಥೊಮುಖಂ
ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಶಣಂ ಭದ್ರಂ
ಮೃತ್ಯೊ ಮೃತ್ಯು ನಮಾಂಯಹಂ

Navagraha Sloka:
namah suryaaya chandraaya mangaLaaya bhudaayacha
guru shukra shanibyashcha raahave kethave namaha

ನಮಃ ಸುರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಬ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೆ ಕೆಥವೆ ನಮಃ

Vishnu Sloka:
shuklaambaradharam vishnnum shashivarNam chaturbhujam
prasannavadanam dhyaayet sarvavighnopashaantaye

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ನ್ನುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೆತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೊಪಶಾಂತಯೆ

Meaning,
1: (We Meditate on Sri Vishnu) Who is Wearing White Clothes, Who is All-Pervading,
Who is Bright in Appearance like the Moon and Who is Having Four Hands,
2: Who is Having a Compassionate and Gracious Face, Let us Meditate on Him To Ward
of all Obstacles.

kalyaaNaadbhuta gaatraaya kaamitaartha pradaayine
shrimadvenkaTanaathaaya shrinivaasaaya te namaha

ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರಿಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೆ ನಮಃ

Subramanaya Sloka:
tatpurushaaya vidmahe maha senaaya dheemahi
tanna shaNmugha prasaadodayaath

ತತ್ಪುರುಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಮಹ ಸೆನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನ ಶಣ್ಮುಘ ಪ್ರಸಾದೊದಯಾಥ್

shakti hastham viroopaksham shikhivaaham ShaDaananam
daaruNam ripuroghagnam bhaavaye kukkuTa dhvajam

ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ಥಂ ವಿರೂಪಕ್ಷಂ ಶಿಖಿವಾಹಂ ಷಡಾನನಂ
ದಾರುಣಂ ರಿಪುರೊಘಗ್ನಂ ಭಾವಯೇ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜಂ

shaDananam chandana lepithangam
mahorasam divya mayura vahanam
rudrasya soonum suraloka nadam
brahmanya devam saranam prapadye

ಷಡಾನನಂ ಚಂದನ ಲೆಪಿಥಂಗಂ
ಮಹೊರಸಂ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ
ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕ ನಾದಂ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ

Meaning:

My salutations to that God , Who has six faces, Whose body is coated with sandalwood,
Who is the behind everything, Who rides on the holy peacock, Who is the son of Lord Shiva,
And who is the leader of all devas.

Rama Sloka:

raamaaya raamabhadraaya raamachandraaya vedase
raghunaathaaya naathaaya seetaaya pathaye namaha

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪಥಯೆ ನಮಃ

shri raaghavam dasharathaatmaja maprameyam
seetaapatim raghukulaanvaya ratnadeepam
aajaanubaahum aravindadaLaayataaksham
raamam nishaachara vinaashakaram namaami namaami

ಶ್ರೀ ರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಮಪ್ರಮೆಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯ ರತ್ನದೀಪಂ
ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ

Pradakshina Mantra:

ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ
ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ವಾಣಾಂ ಪಾಪಾತ್ಯ ಪಾಪ ಸಂಭವಂ
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾದೇವಿ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲೇ
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ

yaani kaanicha paapaani janmaantara kRutaanicha
taani taani vinashyanti pradakShiNa padE padE
paapOhaM paapakarvaaNaaM paapaatya paapa saMBavaM
traahimaaM kRupayaadEvi sharaNaagata vatsalE
anyathaa sharaNaM naastitvamEva sharaNaM mama
tasmaat kaaruNya bhaavEna rakSha rakSha janaardhana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s