gayathri mantra

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ:

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಉದ್ಧೇಶ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮತೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ,
ಓಂ ತತ್ ಸವಿತುರ್ ವರೇಣ್ಯಂ
ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ,
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಈ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ:

“ನಾವು ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳೆಂಬ ನೆಲೆಗಳನ್ನೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ, ಮಾನವನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ , ಸಕಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಭಾವದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಆವಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ “ಓ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಳಕೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು”.

Oh God! Thou art the Giver of Life,
Remover of pain and sorrow,
The Bestow-er of happiness,
Oh! Creator of the Universe,
May we receive thy supreme sin-destroying light,
May Thou guide our intellect in the right direction.

यो = The one who ओां = is omnipresent and full of auspicious qualities भूः = is ever existing भुिः = is the creator of Lakshmi सिः = is full of bliss and independent नः = our चधयो = intellect प्र ोदयात् = inspires देिसय = of that Supreme सवितुः = Creator (Surya antargata Narayana) तत् = all pervading िरेण्यां = worshippable भगो = the divine light which bestows Life, Knowledge and Bliss धीमहह = we meditate.

Each letter of the Gaytri Mantra conveys one of the 24 forms of the Lord. The details are as follows,
तत् – केशि
स – नारायण
वि – माधि
तुः – गोविन्द
ि – विष्णुः
रे – मधुसूधन
णण – त्रत्रविक्रम
यां – िामन
भर् – श्रीधर
गः – हृर्ीकेश
दे – पद्भनाभ
ि – दामोदर
सय – िासुदेि
धी – सांकर्ाण
म – प्रद्युम्न
हह – अननरुद्ध
चध – पुरुर्ोत्तम
यो – अधोक्षज
यः – नरससांह
नः – अच्युत
प्र – जनादान
ो – उपेन्र
द – हरर
यात् – कृष्ण

There are 26 gods in gayatri mantra

tat – ganesh
sa – Narasimha
vi – vishnu
tu – siva
va – krishna
re – radha
Ni – lakshmi
yam – agni
bha – indra
Rga – saraswati
dE – durga
va – hanuman
sya – prithvi
dhee – surya
ma – Sriram
hi – seetha
dhi – chandra
yO – yama
ya – brahma
na – varuna
chO – hayagreeva
da – hamsa
yaat – tulasi

Thus we can understand Gayatri Mantra in brief in the following manner—–

That omnipotent God (Supreme Being) pervades all matter, energy, space and consciousness. That (tat) God is the source of inspiration (savituh), is most venerable (varenyam), and is pure in character (bhargah). Our mind should take hold (dhimahi) of that divine power (devasya). May that Supreme Being (yah) lead (prachodayat) our (nah) wisdom (dhiyah) towards good path.

Gayatri Mantra is very significant for us because it describes, in brief, essence of God or material and spiritual aspect of God. It is also a magnificent hymn or prayer that yokes the mind with Supreme Being.

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರವು 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, 24 ಋಷಿಗಳನ್ನೂ, ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ 24 ದೆವತೆಗಳನ್ನೂ, 24 ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು, 24 ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು 24 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೂ, ಸಾಯಂ ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೆಕು.

The Gayatri Mantra is a primal force in the Universe. The scientific nature of it has been explained by an ecstatic soul sometime back in the incoherent past. Allow me to demonstrate how the art of pseudoscience was put to use in the creation of that exalted piece of literature.

Step 1: Start with the stating of known facts. Here they are about the stars and planets of the Milky Way galaxy:

The modern astrophysics and astronomy tell us that our Galaxy called Milky Way or Akash-Ganga contains approximately 100,000 million of stars. Each star is like our sun having its own planet system. We know that the moon moves round the earth and the earth moves round the sun along with the moon. All planets round the sun.

Step 2: Make a subtle transition from the logical to the illogical:

Bhur the earth, bhuvah the planets (solar family), swah the Galaxy. We observe that when an ordinary fan with a speed of 900 RPM (rotations Per minute) moves, it makes noise. Then, one can imagine, what great noise would be created when the galaxies move with a speed of 20,000 miles per second.

The statement that a fast rotating fan makes some noise is a fact. But that happens only when there is a medium to conduct sound. If a fan rotates in vacuum, whatever its speed be, there will be no sound. By ignoring the fact that sound needs a medium to propagate, the author has subtly made a transition into the illogical by stating that a rotating galaxy also makes a sound implicitly assuming that it propagates through vacuum.

Step 3: Now that the illogical has been established as a fact, use it to declare a truth:

This is what this portion of the mantra explains that the sound produced due to the fast-moving earth, planets and galaxies is Om. The sound was heard during meditation by Rishi Vishvamitra, who mentioned it too their colleagues. All of them, then unanimously decided to call this sound Om the name of God, because this sound is available in all the three periods of time, hence it is set (permanent).

Step 4: Spice it up with more scientific sounding terms and some non-sequiturs:

This sound Om heard during samadhi was called by all the seers nada-Brahma a very great noise), but not a noise that is normally beyond a specific amplitude and limits of decibels suited to human hearing. Hence the rishis called this sound Udgith musical sound of the above, i.e., heaven.

They also noticed that the infinite mass of galaxies moving with a velocity of 20,000 miles/second was generating a kinetic energy= 1/2MV2 and this was balancing the total energy consumption of the cosmos.Hence they named it Pranavah, which means the body (vapu) or storehouse of energy (prana).

Step 5: Finally reinterpret the original text with the illogically concluded facts:

The earth (bhur), the planets (bhuvah), and the galaxies (swah) are moving at a very great velocity, the sound produced is Om, (the name of formless God.) That God (tat), who manifests Himself in the form of light of suns (savitur) is worthy of bowing / respect (varenyam). We all, therefore, should meditate (dheemahi) upon the light (bhargo) of that deity (devasya) and also do chanting of Om. May He (yo) guide in right direction (prachodayat) our (nah) intellect (dhiyo).

ॐ भूर भुवः स्वः

The literal translation of these four syllables are: Om or Para Brahman, Bhur or the physical plane, Bhuvah or the astral plane, and Svaha or the celestial plane. The actual meaning is let us meditate upon the Supreme Being who is the ruler of the physical, astral and celestial planes…

तत सवितूर वरेण्यम

Tat means ultimate reality, Savitur means the source of all and Varenyam means fit to be worshipped. The verse hails the Supreme Goddess as the ultimate truth from where all life forms emerge and who is worthy of worship.

भर्गो देवस्य दिमहि

Bhargo means spiritual entity, Devasya means divine reality and Dhimahi means we should meditate. The implication is let us meditate upon the ultimate divine and spiritual entity.

दियो यो ना प्रचो द्यात

Dhiyo is our intellect, Yo is which, Nah is ours and Prachodayat means to enlighten. The prayer appeals to the supreme goddess to awaken our intellect so that we proceed on the path of enlightenment.

The Gayatri Mantra is a highly revered mantra, based on a Vedic Sanskrit verse from a hymn of the Rigveda and attributed to Rishi Bhrigu.

Gayathri Manthra should be chanted 3 times a day – 4 to 8 AM, 4 to 8 PM are Sattvik times. 8AM to 4PM is Rajsik. 8PM to 4AM is Tamasik. The best time to chant Gayathri is around 6AM, 12 Noon and 6PM. Goddess Gaythri confers the boon of Intelligence as Gayathri, Protection as Savithri and Learning as Saraswathi. Gayathri is therefore called Sarvadevata Swarupini.

By chanting at least twice a day – morning and evening – the sin committed unknowingly that day are destroyed and left over Karma is burnt. The person gets closer and closer to Divinity.

Chant the Mantra 3 times when you are having a bath – it will serve the dual purpose of chanting as well as performing Abisheka to the Mantra. Chant 3 times before eating – you would have not only purified the food, but also offered the food to the Mantra. If you do it everyday, you need not chant any other Mantra. It protects you from calamities and confers upon you intelligence, learning and success.

One should chant 1008 times, or 108 time of 28 times or atleast 10 times a day.

agnirmukham, brahmasirah
vishnur hridayam, rudrassikhA

gayatri has fire in face, brahma the creator in forehead, vishnu the protector in heart and Siva the destroyer on top of head.

So its a combination of all gods.

uttaraataara kopitaa | madhyamaalupta taarakaa |
adhamasooryasahitaa | praataha sandhyaatridhaamata ||

it means, best time for chanting gayatri mantra is when stars are still seen in sky before sunrise, medium time is when stars meet sun, worst time is after stars disappear and only sun remains in sky.

Thats why ancestors practice mantras in ‘brahami muhurta’ around 4am.

[It is believed that between 12.00 midnight and 4.00 AM the influence of demons and evil people is powerful. From 4.00 AM onwards, divine powers take over. This period is known as Brahmi Muhurta. The literal translation of these two words is Brahmi for Brahma and Muhurta denotes an auspicious moment to begin or to do something. However, the religious texts indicate that the word Brahmi refers to Brahmi or Saraswati, the Goddess of Knowledge. For this reason, since ancient times young students were taught the Vedas early in the morning. Devotees and the learned, particularly many elderly people, rise early, and finish the morning routine when others are still sleeping.

Ayurveda has specified the time from 4.00 AM to 5.30 AM as the Brahmi Muhurta. It is believed the cool morning air has rays of the moon penetrating, which is good for health and like celestial nectar. This air is particularly rich in oxygen and promotes peace, happiness and contentment. With the sun rising, the level of pollution increases.

The period of Brahmi Muhurta is particularly good for mental activities like offering prayers, meditation, yoga, studying, thinking and planning. In the serene morning atmosphere it is easier to concentrate on tasks. Most creative work in almost all fields is completed at this time of the day.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s