ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ….

​Daasara padagalu…….. 

ರಚನೆ:- ಪುರಂದರದಾಸರು……….!! 
ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ

ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ

ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ||ಪ||
ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ

ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ನಿತ್ತವರಾಗಿ

ಅನ್ಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿತ್ತವರಾಗಿ

ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ||೧||
ಮಾತಾ ಪಿತರ ಸೇವಿತರಾಗಿ

ಪಾತಕ ಕಾರ್ಯವ ಬಿತ್ತವರಾಗಿ

ಖ್ಯಾತಿಯಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ

ನೇತಿ ಮಾರ್ಗದಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ||೨||
ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ

ಗುರುವಿಗೆ ಬಾಗುವಂಥವರಾಗಿ

ಕರೆ ಕರೆ ಸಂಸಾರ ನೇಗುವರಾಗಿ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿತರಾಗಿ ||೩||

Advertisements

ನಾಗಪಂಚಮಿ Naagapanchami

ನಾಗರಪಂಚಮಿ

ತಿಥಿ: ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ

ಇತಿಹಾಸ: ಆಸ್ತಿಕ ಋಷಿಯು ಸರ್ಪಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಜನಮೇಜಯ ರಾಜನು ‘ವರವನ್ನು ಕೇಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಸ್ತಿಕನು ಸರ್ಪಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಜನಮೇಜಯನು ಸರ್ಪಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನವು ಪಂಚಮಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನಾಗರಪಂಚಮಿ – ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಲ

ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳೇ ಪಂಚನಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಕಾಲವು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶೇಷನಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು – ‘ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಶಿವ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುವ ಲಹರಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಣವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳೂ ನಾಶವಾಗಲಿ. ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣದ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ.’ ನಾಗದೇವತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುಂಡಲಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಪ್ರಾಣ ವೆಂದರೆ ಪಂಚಭೌತಿಕ ತತ್ತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಪ್ರಾಣಹೀನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಪಂಚಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಮಾಡಿದ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವ

೫ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯೇಶ್ವರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದೇವಿಯಿದ್ದಳು. ಸತ್ಯೇಶ್ವರನು ಅವಳ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ಯೇಶ್ವರನು ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದನು. ಆಗ ಸಹೋದರನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಶ್ವರಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಖಂಡ ಆಯುಷ್ಯವು ದೊರಕಲಿ, ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಈ ಉಪವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸತ್ಯೇಶ್ವರಿಗೆ ಅವಳ ಸಹೋದರನು ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವಳು ಆ ನಾಗರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಆಗ ನಾಗದೇವನು, ನನ್ನನ್ನು ಸಹೋದರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಸಹೋದರಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ವಚನ ನೀಡಿದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ನಾಗನ ಮಹಾತ್ಮೆ

೧. ‘ಶೇಷನಾಗನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಜ್ರವಿದೆ. ಅವನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ರಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶೇಷನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾದಾಗ ಶೇಷನು ಬಲರಾಮನಾಗಿದ್ದನು.

೨. ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಿಯಾ ನಾಗನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಆ ದಿನವು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿಯಾಗಿತ್ತು.

೩. ‘ನಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ‘ಅನಂತ’ನೇ ನಾನು’, ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (೧೦.೨೯) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಮ್|

ಶಂಖಪಾಲಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ, ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ||

ಅನಂತ, ವಾಸುಕೀ, ಶೇಷ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಂಬಲ, ಶಂಖಪಾಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ತಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಹೀಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಜಾತಿಯ ನಾಗಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಪಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’

ಪೂಜೆ: ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ರಕ್ತಚಂದನದಿಂದ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ನವನಾಗಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅರಳಿನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನವನಾಗಗಳು ಪವಿತ್ರಕಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರಕಗಳೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೈವೀ ಕಣಗಳು (ಚೈತನ್ಯಕಣಗಳು).

ಭಾವಾರ್ಥ: ‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ನಾಗಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ ‘ಭಗವಂತನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ’, ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನಿಡಲು ಕಲಿಯುವುದಿರುತ್ತದೆ.’ – ಪ.ಪೂ.ಪರಶರಾಮ ಪಾಂಡೇ ಮಹಾರಾಜರು, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ದೇವದ, ಪನವೇಲ.

ನಿಷೇಧ: ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಏನನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಬಾರದು, ಕೊಯ್ಯಬಾರದು, ಕರಿಯಬಾರದು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ತವೆಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಬಾರದು.

Give without expecting anything in Return

Beautiful story.  Must read:

Once Krishna and Arjuna were walking towards a village. Arjuna was pestering  Krishna, asking him why Karna should be considered an unparalleled Donor & not him.

Krishna, turned two mountains into gold.

Then said, Arjuna, distribute these two gold mountains among villagers, but you must donate every bit of it.

Arjuna went into the village, and proclaimed he was going to donate gold to every villager, and asked them to gather near the mountain. The villagers sang his praises and Arjuna walked towards the mountains with a huffed up chest.

For two days and two nights Arjuna shoveled gold from the mountain and donated to each villager. The mountains did not diminish in the slightest.

Most villagers came back and stood in queue within minutes. Now Arjuna was exhausted, but not ready to let go of his Ego, told Krishna he couldn’t go on any longer without rest.

Then Krishna called Karna and told him to donate every bit of the two gold mountains.

Karna called the villagers, and said Those two Gold mountains are yours, and walked away.

Arjuna sat dumbfounded. Why hadn’t this thought occurred to him.

Krishna smiled mischievously and told him, Arjuna subconsciously, you were attracted to the gold, you regretfully gave it away to each villager, giving them what you thought was a generous amount. Thus the size of your donation to each villager depended only on your imagination.

Karna holds no such reservations. Look at him walking away after giving away a fortune, he doesn’t expect people to sing his praises, he doesn’t even care if people talk good or bad about him behind his back. That is the sign of a man already on the path of enlightenment.

Giving with an Expectation of a Return in the form of a Compliment or Thanks is not a Gift, then it becomes a Trade.

Give without expecting anything in Return.🙏😊 …….

ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

” ಯಮ ಮಾರ್ಗ – ಪುಣ್ಯ – ಪಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನ್ಮ – ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ”

( ಶ್ರೀ ಗರುಡದೇವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ಈ ವಿಷಯವು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ )

ಮೃತನಾಗಿ ಪ್ರೇತತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಚೇತನನೂ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ” ಹತ್ತು ” ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿಂಡ ಬಲಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೇತ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ” ಹತ್ತ ” ನೇ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಭೂತ ಬಲಿಯನ್ನು ತಿಂದು; ” ಹನ್ನೊಂದನೆ ” ದಿನ ಮಾಡಿದ ” ಏಕೋದಿಷ್ಟ ” ಶ್ರಾದ್ಧಾನ್ನಗಳನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿ; ” ಹನ್ನೆರಡ ” ನೆಯ ದಿನವೂ ಕರ್ತೃವಿನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅವನಿಂದ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಶ್ರಾದ್ಧಾನ್ನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

” ಹದಿಮೂರು ” ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಹಗಲೂ – ರಾತ್ರಿ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ 247 ಯೋಜನಗಳಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

13ನೇ ದಿನ ಯಮದೂತರು ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ” ಪಾಶ ” ವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಸಮೀಪದ ವರೆಗೂ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಯಾಸದಿಂದ ಆಕುಲಗೊಂಡ ಕಣ್ಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕತ್ತಿಯ ಅಳಗಿನಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಟ್ಟವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ‘ ಅಸಿಪತ್ರವನ ” ಎಂಬ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ವಾಯು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ 27 ದಿನಗಳು ಕಳೆದು 28ನೇ ದಿನ್ದದಂದು ಮೊದಲು ” ಯಾಮ್ಯಪುರ ” ವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳ ಸಮೂಹವಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ” ಪುಷ್ಫ ಭದ್ರಾ ” ಎಂಬ ನದಿಯೂ; ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ” ನ್ಯಗ್ರೋಧ ” ಅಥವಾ ” ಆಲದಮರ ” ವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತವು ಯಮ ಕಿಂಕರರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ( ಗಂಡ ) ಮಕ್ಕಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು; ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕರುಣಾಜನಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ತಾನು ಹಿಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ; ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಖಗಳು ತನ್ನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು – ಹಣ – ಸೇವಕರು – ಸ್ನೇಹಿತರು – ತಾನು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಾವುದೂ ಈಗ ತನಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಪೋಷಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಇಂದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಆರುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನೂ, ದಾಹ ಶಾಂತಿಗೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವರೇ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಸಿವು ದಾಹಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪುತ್ರನು ( ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಳಿಯ ) ವರ್ಷ ವರ್ಷಾಬ್ಧಿಕ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ತೀರ್ಥ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉದುಕುಂಭ ಸಹಿತ ( ಸೋದಕುಂಭ ) ಶ್ರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಪ್ರೇತವು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ – ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ? ಯಾವ ತರಹದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆಯೋ? ಅಥವಾ ಯಾವ ತರಹದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆಯೋ?

ನನ್ನನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳು ಆದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೋ? ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ” ಯಮಪುರಿ ” ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಕಿಂಕರರಾದರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪುಣ್ಯವು ನಿನಗೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಕಿಂಕರರು 12 ಜನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರೂ ಅವನ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದು ಆ ಚೇತನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪುತ್ರರಾದ ” ಶ್ರವಣ ” ದೇವತೆಗಳೆಂಬುವರು ಆ ಪ್ರೇತವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ” ಪುಣ್ಯ – ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ” ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಅದರ ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ” ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ” ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ” ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ” ರು ” ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ” ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ” ವಸು – ರುದ್ರ – ಆದಿತ್ಯ ” ರೆಂಬ ಪಿತೃಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ” ಪ್ರೇತ ಜೀವನ ” ಮುಂದಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಗ ಪ್ರೇತ ಜೀವರು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ – ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೂ; ಅವನ ಉದ್ಧೇಶ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೂ; ಪ್ರೇತ ಜೀವನಿಗೆ ” ದೇವ – ಮನುಷ್ಯ – ನರಕಾದಿ ಜನ್ಮಗಳು ಬರುವಂತೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಜೀವನು ಮುಂದೆ ಆಯಾಯಾ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

” ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ”

ನರಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧ.

” ಅನಿತ್ಯ ನರಕ ” ಗಳು ಪಾತಾಳದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭೋಧಕದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಪಾಪಿಗಳ ವಿವರ :-

ಏಕಾದಶೀ – ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ – ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರು; ದಾನ ಮಾಡದವರು; ಪರ ದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರಿಗಳು; ಪರಾಪವಾದ ನಿರತರೂ; ಅನ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು; ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳಾದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಾದ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು; ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು; ಅತಿಥಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದವರು; ತಂದೆ – ತಾಯಿ – ಗುರುಗಳನ್ನು ಬೈಯುವವರು; ಕ್ರೂರಿಗಳು; ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡದೇ ತಿನ್ನುವವರು; ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು; ಪರರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು; ಚಾಡಿಕೋರರು; ನಿಂದ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು; ವೇದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾಖಂಡಿಗಳು; ನಾಲಿಗೆ – ಗುಹ್ಯೇ೦ದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸಕ್ತರು; ಅಧಿಕಾರ – ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡದವರು; ಪತಿನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು; ಪರ ಪುರುಷಾಸಕ್ತರು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ತ್ರೀ – ಪುರುಷರು ಮಾಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ” ಅನಿತ್ಯ ನರಕ ” ದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು.

” ನಿತ್ಯ ನರಕ ” ವಾದರೂ ಪಂಚ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದ ” ಅಂಧಂ ತಮಸ್ಸು”

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ; ವೇದ ವೇದಾಂತಾದಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಾಗದ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಉಪ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ದುಃಖ ಹೊತರು ಸುಖ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ ” ಅಂಧಂ ತಮಸ್ಸ ” ನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ಶ್ರೀ ಯಮ ಮಾರ್ಗವು ” ವೈತರಣೀ ” ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ 84000 ಯೋಜನವಿದೆ.

ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪುಣ್ಯಶೀಲರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕವು.

ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಪಿಗಳು ವಸ್ತ್ರ ರಹಿತರಾಗಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಕಂಠ ತಾಳುಗಳ್ಳುವರಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರ ದೂತರು ಇವರನ್ನು ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ; ಚಾಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಟನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಜೋರಾಗಿ ಅರಚುತ್ತಾ ದುಃಖದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಕೆಸರು, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಬೆಂಕಿ; ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು, ಕತ್ತಲೆ ಗುಹ, ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲೆವೆಡೆ ಹುಲಿ – ಸಿಂಹಗಳ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು; ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಿ ಅಂಕುಶಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವರು.

ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರು – ನೆರಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

” ಯಮ ಮಾರ್ಗವು ಯಾರಿಗೆ ಸುಗಮ ”

ಹರಿ ನಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಚ್ಛರಿಸುವವರಿಗೆ; ಯಾಗ – ತಪಸ್ಸು – ವ್ರತ – ದಾನಗಳು – ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ; ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವವರು; ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ಹರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

Courtesy: FB “HARI SARVOTTHAM VAYU JEEVOTTHAM”

Way of life

Many people in this world are hell bent to prove that their religion is the best. There is no need to prove any of this sort. As any religion teaches on “Dharma”, a way of leading life. There is no need to forcefully spread hatred ness on the name of any religion. Every human being is great and they always feel that the religion they follow is great, no reason to kill that reality.

Instead of all these, we should be focusing ourselves on other basic or fundamental issues. There is family, spend time and hang to the responsibility. If there is none create one, nothing difficult. There are lot of people who are in need of the very basic necessities like water, shelter, food, caring and what not. There are lot of small kids on roads, footpaths etc, try speaking and help them lead a life. Every body has a right to lead a life to the fullest. We should be focusing spreading positiveness instead of negative things. It takes more time and energy to help people around and is a great sense of responsibility as a human being.

White and Red Rice

White rice

White rice is the highly refined version of raw rice, which is hulled and milled. What makes this variety a not-so-healthy one despite it being widely consumed throughout the world is the fact that processing and milling takes away significant parts of the grain – bran and germ. Bran and germ are rich in dietary fibre as well as nutrients that are beneficial for human health.

According to a Delhi based weight management expert, Dr. Gargi Sharma, “If white rice undergoes further process of polishing then its aleurone layer gets removed leading to loss of nutrients. This layer is rich in B vitamins, other nutrients and essential fats.”
White rice is primarily starch. Due to processing, it falls short on some essential nutrients like thiamine, also known as B1 as well other B Vitamins. Consuming un-enriched white rice can lead to a condition called beriberi, which occurs due to thiamine deficiency. White rice is also treated with additives that can – in certain cases – harm human body and trigger metabolic disorders like diabetes, obesity and so on.

According to Dr. Ritika Samaddar, Max Healthcare Saket, New Delhi, “The milling and polishing destroys 67% of the vitamin B3, 80% of the vitamin B1, 90% of the vitamin B6, half of the manganese, half of the phosphorus, 60% of the iron, all of the dietary fibre as well the essential fatty acids present in the raw variety.” As alarming as these facts may seem, doing away with white rice completely may be a tough choice for most people. This is where healthier alternatives like coloured rice step in.

Why brown and red rice?

The red variety gets its rich colour from an antioxidant called anthocyanins, which are also found in deep purple or reddish fruits and vegetables. The compound is believed to have properties that can reduce inflammation, allergy, prevent risks of cancer and help in weight management. The manganese present in both varieties helps in strengthening metabolism, while magnesium helps in migraine, lowers blood pressure as well as risks of heart attacks. Along with calcium, magnesium helps in maintaining healthy bones and teeth, and prevents risks of arthritis and osteoporosis. Selenium on the other hand protects the body against infections.

Moreover, since they are high in fibre content, the digestion process is slow, which leads to a strengthened digestive system. Fibre also aids in slowing down the rate at which carbs are converted into blood sugar; therefore fibrous foods are low on the glycemic load

Mahalakshmi Ashtakam

Mahalakshmi Ashtakam is the prayer of Goddess Lakshmi Devi. Sri Mahalakshmi Ashtakam is taken from Padma Purana and this devotional prayer was chanted by Lord Indra in praise of Goddess Mahalakshmi.

ashtalakshmi new year

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namostute ||01||

1.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) Salutations to the Mahamaya (the Great Enchantress), Who is Worshipped by the Devas in Sri Peeta (Her Abode).
1.2: Who has the Conch, Disc and Mace in Her Hands; Salutations to that Mahalakshmi.

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥

Namaste Garudarudhe Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namostute ||02||

2.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) Salutations to the One Who Rides the Garuda, Who is the Terror to Kolasura,
2.2: The Devi who Removes All Sins; Salutations to that Mahalakshmi.

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥

Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Dhukha Hare Devi Maha Lakshmi Namostute ||03||

3.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) Who is All-Knowing, Who is the Giver of All Boons, Who is the Terror to All the Wicked,
3.2: The Devi who Removes All Sorrows; Salutations to that Mahalakshmi.

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥

Siddhi Buddhi Prade Devi Bhukti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namostute ||04||

4.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) The Devi who Gives Success and Intelligence and Gives Wordly Enjoyment and Liberation,
4.2: The Devi who Always abides as the Embodiment of Mantra; Salutations to that Mahalakshmi.

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥

Adyanta Rahite Devi Adi Shakti Maheshwari
Yogajne Yoga Sambhute Maha Lakshmi Namostute ||05||

5.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) The Devi who is Without Beginning and End, Who is the Primal Energy, and the Great Goddess,
5.2: Who is Born of Yoga, Who is United with Yoga; Salutations to that Mahalakshmi.

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥

Sthula Sukshme Maha Raudre Maha Shakti Mahodari
Maha Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namostute ||06||

6.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) Who is both Gross and Subtle and Most Terrible, Who is With Great Power and Prosperity,
6.2: The Devi who Removes All Sins; Salutations to that Mahalakshmi.

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥

Padmasana Sthithe Devi Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jagan Mata Maha Lakshmi Namostute ||07||

7.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) The Devi Who is Seated on a Lotus, Who is of the Nature of Supreme Brahman,
7.2: Who is the Supreme Lord and the Mother of the Universe; Salutations to that Mahalakshmi.

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥

Shwetambara Dhare Devi Nanalankara Bhushite
Jagasthithe Jaganmata Maha Lakshmi Namostute ||08||

8.1: (Salutations to Devi Mahalakshmi) The Devi who is Dressed in White Garments, Who is Adorned with Various Ornaments,
8.2: Who Abides in this Universe and is the Mother of the Universe; Salutations to that Mahalakshmi.

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

Maha Lakshmyashtakam Stotram Yah Patheth Bhakti Man Narah
Sarva Siddhi Mavapnoti Rajyam Prapnoti Sarvada ||09||

9.1: Whoever recites this Mahalakshmi Ashtakam Stotram with Devotion, …
9.2: … Will attain all Success and Prosperity, always.

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

Eka Kalam Pathennityam Maha Papa Vinashanam
Dwikalam Yah Pathennityam Dhana Dhanya Samanvitah ||10||

10.1: Reciting this Once Every Day will Destroy Great Sins,
10.2: Reciting this Twice Every Day will bestow one with Wealth and Foodgrains.

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

Trikalam Yah Pathennityam Maha Shatru Vinashanam
Maha Lakshmi Bhavennityam Prasanna Varada Shubhah ||01||

11.1: Reciting this Thrice Everyday will Destroy Great Enemies, …
11.2: … And Devi Mahalakshmi will be Pleased with him and extend Her Boon-Giving Grace and Auspicious presence.

Video and the entire song in the following link from the movie “Kolluru Shri Mookambika”,
https://www.youtube.com/watch?v=cQEviLhzKOU